Edinburgh University Kendo Club

Armour

Edinburgh University Kendo club would like to thank; Noboru Nagamatsu sensei, Mutsumi Tate sensei, Koji Yamanishi sensei, Jun ichi Nakamura sensei, and Kenji Nishi i sensei for their generous donation of armour to our club. Thank you for helping our club.